Algemene voorwaarden

Rijs oktober 2017 Pagina 1
Alle diensten van arbeidINCLusief worden aangeboden onder toepassing van de volgende Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen in bijzondere gevallen en schriftelijk door arbeidINCLusief worden afgeweken.

 1. Inschrijving geschiedt middels een ondertekend inschrijfformulier of offerte. Van een inschrijving ontvangt u een bevestiging. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een factuur. Het recht op deelname is pas definitief na ontvangst door arbeidINCLusief van het verschuldigde cursusgeld. Men verbindt zich aan deze voorwaarden voor de duur van de training, cursus (inclusief workshops) of coaching waarvoor men zich inschrijft.
 2. De organisatoren en trainers van arbeidINCLusief hebben het recht inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van reden. Het verstrekken van onjuiste informatie m.b.t. de inschrijving kan leiden tot uitsluiting zonder restitutie van het reeds betaalde geld. arbeidINCLusief is gerechtigd om ieder moment zonder opgaaf van reden een deelnemer lopende een training of cursus uit te sluiten, zonder restitutie van kosten.
 3. Betaling geschiedt conform de gegevens zoals vermeldt op de factuur en dient op de rekening te staan minimaal 14 dagen voorafgaande aan de training of cursus. Voor coaching wordt achteraf een factuur gestuurd met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. In incidentele gevallen kan afgesproken worden dat het verschuldigde bedrag per sessie voorafgaand aan die sessie in contanten wordt betaald waarvoor men dan ter plekke een rekening ontvangt met daarop aangegeven ‘contant betaald’.
 4. Annulering van inschrijving kan slechts plaatsvinden per aangetekend schrijven of per e-mail. Bij annulering tot 30 dagen vóór aanvang van de training of cursus wordt 30% van de verschuldigde kosten in rekening gebracht. Bij afzegging tot 15 dagen voorafgaand aan de training of cursus wordt 70% van de verschuldigde kosten in rekening gebracht. Daarna wordt het gehele bedrag gerekend. Indien men nog niet betaald heeft, volgt een factuur. Anders ontvangt u een gedeeltelijke creditfactuur. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij achterstallige betaling waarbij geen regeling is getroffen met het betreffende bedrijf of de betreffende persoon wordt een herinnering gestuurd. Bij achterstallige betaling na het sturen van een eerste herinnering, wordt een tweede herinnering gestuurd met bijkomende kosten van € 7,50 administratiekosten. Bij wanbetaling na de tweede aanmaning, volgen incasso maatregelen. Bij coaching geldt dat afspraken die binnen 24 uur van de gemaakte afspraak afgezegd worden, in rekening gebracht zullen worden.
 5. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is men zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf de factuurdatum per maand een rente van 3% verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 6. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt.
 7. Bij voortijdige beëindiging van de training of cursus op initiatief van de deelnemer blijft men het volledige bedrag waarvoor men zich heeft ingeschreven, verschuldigd en bestaat er geen recht op restitutie van het hele of gedeeltelijke bedrag. Afhankelijk van de reden van voortijdige beëindiging kan in overleg met arbeidINCLusief besloten worden om de training of cursus op een later tijdstip in te halen. Bij voortijdige beëindiging van de training of cursus wanneer deze geannuleerd wordt op initiatief van de organisatoren en/of de trainers van arbeidINCLusief, wordt het eventueel betaalde geld gerestitueerd naar rato.
 8. De organisatoren en trainers van arbeidINCLusief zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor te voren of later gemaakte reis en/of verblijfskosten ook niet als deze voortvloeien uit punt 7.
 9. De organisatoren en de trainers van arbeidINCLusief zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van deelnemers en/of derden. Tevens zijn de organisatoren en de trainers van arbeidINCLusief niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat of ontstaan is tijdens, voor of na de training, cursus of coaching en daarbuiten.
 10. De organisatoren en de trainers van arbeidINCLusief hebben een inspanningsverplichting voor een goed verloop van de training, cursus of coaching.
 11. arbeidINCLusief werkt met honden. De honden die ingezet worden zijn op geschiktheid geëvalueerd door een erkende kynologische gedragskundige. Tijdens de training, cursus of coaching is alles gericht op de veiligheid van zowel mens als dier. Desondanks is een klein incident vanuit de natuurlijke reacties van een hond niet volledig uit te sluiten. Dat is inherent aan het werken met honden. arbeidINCLusief is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een dergelijk incident.
 12. Persoonlijke informatie van de cliënt zal niet, tenzij met schriftelijke toestemming van de cliënt en/of zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers, worden gedeeld met anderen. arbeidINCLusief zal geen handelingen verrichten zonder medeweten of toestemming van de cliënt en/of zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers. De cliënt en/of zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het dossier en recht op informatie over de aard van de problematiek en de voorgestelde interventie(s).
 13. De deelnemer heeft de organisatoren en de trainers van arbeidINCLusief op de hoogte gesteld van medische- geestelijke en/of sociale omstandigheden die van belang zijn voor wel of geen deelname aan de training, cursus of coaching.
 14. Vlak voor of tijdens de training, cursus of coaching worden geen alcohol of stimulerende middelen genuttigd.
 15. Een probleem of klacht, betrekking hebbende op technieken, methode, praktijk, materiaal, trainers van arbeidINCLusief, organisatie, kunde en kennis, dient altijd eerst met de betreffende persoon te worden opgenomen. Indien hierdoor geen duidelijkheid ontstaat, wordt een tussenpersoon geraadpleegd. U kunt uw klacht kenbaar maken door een mail te sturen naar anne@arbeidinclusief.nl o.v.v. Klacht. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht in onderling overleg zo goed mogelijk op te lossen.
 16. Door inschrijving wordt de deelnemer aan de training, cursus of coaching verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
 17. Alle bovenstaande artikelen zijn tevens van toepassing op alle dienstverlening van DogYourMind. (www.dogyourmind.nl , anne@dogyourmind.nl)
  arbeidINCLusief coaching training bemiddeling| M.A. Dubois, Smitsleane 11, 8572 WC Rijs| telnr. 0646071361| www.arbeidinclusief.nl | anne@arbeidinclusief.nl | bankrekeningnummer NL48 INGB 0005270621| BTW nummer NL 172427952 B01| Kvk registernummer: 37141575