Privacyreglement

ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP’ daaraan toekent. )
1.2. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.3. Verwerking van persoonsgegevens Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
1.4. Verantwoordelijke De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1.5. Bewerker Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
1.6. Gebruiker van persoonsgegevens Degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken.
1.7. Betrokkene Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft.
1.8. Opdrachtgever Een natuurlijke of rechtspersoon die aan arbeidINCLusief en DogYourMind een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.
1.9. Derden Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.
1.10. Toestemming van de betrokkene Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.


ARTIKEL 2 REIKWIJDTE

2.1. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen arbeidINCLusief en DogYourMind

ARTIKEL 3 DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENSENSENS

3.1. ArbeidINCLusief en DogYourMind verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen ➦ Het doel van de persoonsregistratie is het kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor het door houder in zijn hoedanigheid van uitvoerder van re-integratieactiviteiten ➦ Gegevensuitwisseling met de organisatie die het tevredenheidonderzoek uitvoert ten behoeve van de kwaliteitseisen van het uwv ➦ Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever ➦ In de persoonsregistratie worden niet meer gegevens opgenomen dan voor het doel van de persoonsregistratie noodzakelijk; ➦Gegevens uitwisseling met Gewoon Doen re-integratie➦ Dit reglement heeft als doel de persoonlijke levenssfeer van ieder van wie de gegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie te beschermen tegen misbruik.
3.2. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.


ARTIKEL 44 VERWERKTE GEGEVENS

4.1 ArbeidINCLusief en DogYourMind verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever (bijvoorbeeld gemeente, UWV of uw werkgever’ bij aanvang van het re-integratie traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, gegevens over uw eventuele uitkering, gevolgde opleidingen, diploma s en opgedane werkervaring).
4.2 Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen’ zijn in het kader van het streven naar herstel van (arbeidsparticipatie). Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische’ beperkingen van de betrokkenen en zijn eventuele arbeidsmarktvoorkeuren zijn. Deze gegevens worden gedurende het traject aangevuld met een voor de betrokkene ontwikkeld plan van aanpak. Dit plan omvat alle re-integratie activiteiten en producten.


ARTIKEL 55 VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1 De verantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement.
5.2 De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegeven tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
5.3 Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
5.4 De verwerking van gegevens inzake gezondheid geniet specifieke aandacht. Gegevens m.b.t. gezondheid worden verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.


ARTIKEL 66 TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS

6.1. Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zoals vastgelegd in de functieomschrijving.
6.2. Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.
6.3. Derden die door arbeidINCLusief en DogYourMind zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.


ARTIKEL 77 BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

7.1. Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligd met wachtwoorden. Tevens worden er dagelijks een back-up gemaakt.
7.2. De verantwoordelijke stelt beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens op.


ARTIKEL 88 VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1. Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de toestemming nodig van betrokkene.


ARTIKEL 99 INZAGE VAN OPGENOMEN GEGEVENS

9.1. De geregistreerde kan op zijn verzoek kennisnemen van de ten aanzien van hem/haar opgenomen persoonsgegevens;
9.2. Een verzoek tot kennisneming van gegevens wordt schriftelijk bij de beheerder ingediend;
9.3. Het verzoek wordt binnen vier weken afgehandeld;
9.4. De gevraagde kennisneming wordt aan de geregistreerde in persoon verleend, door het tonen van de op de persoon betrekking hebbende gegevens. De geregistreerde dient zich te legitimeren. De geregistreerde kan iemand schriftelijk tot kennisgeving machtigen;


ARTIKEL 1010 AANVULLING, CORRECTIE OF VERWIJDEREN VAN OPGENOMEN GEGEVENS

10.1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
10.2. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke waarin wordt verzocht om
Privacyreglement arbeidINCLusief en DogYourMind versie 1.1 Rijs 2017 Pagina 4
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De verantwoordelijke beslist niet voordat de functionaris, die de gegevens heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is gehoord.
10.3. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de verantwoordelijke de verzoeker schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.
10.4. Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.
10.5. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
10.6. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkenen de gegevens zijn verwijderd.


ARTIKEL 1222 BEWAARTERMIJNEN

12.1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
12.2. Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact met betrokkene.
12.3 Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de natuurlijke persoon terug te herleiden gegevens, data en/of twee jaar na beëindiging van de begeleiding van de betrokkene verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven tien jaar bewaard. Deze gegevens zijn niet rechtstreeks terug te herleiden naar de persoon.


ARTIKEL 1333 KLACHTEN

13.1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke.
13.2. De verantwoordelijke zal de klacht conform het geldende klachtenreglement in behandeling nemen.


Rijs 2017